Esa Çevre Teknolojileri

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası

ÇED RAPORU

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), kalkınma projelerinin çevresel etkilerini tanımlamak için yürütülen bir süreçtir. İlgili AB Direktifi 1985 yılında yürürlüğe girmiş ve böylece ÇED Avrupa Birliği‟ne üye ülkelerde çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek bazı kamu ve özel sektör projelerinin çevresel etkilerini değerlendirmek üzere uygulanacak kanuni bir uygulama haline gelmiştir. Ülkemizde ÇED Yönetmeliği 7 Şubat 1993‟te yayımlanmıştır ve o tarihten itibaren önemli çevresel etkileri olabilecek yatırım projelerine uygulanacak kanuni bir prosedür olarak yürürlüktedir.

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

03.10.2013 tarihli ÇED yönetmenliği'nin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler; (EK-I) ÇED Raporu, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler (EK-II) ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanabilir.

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri) eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelere ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası