Esa Çevre Teknolojileri

Yeşil Yıldız Projeleri

Yeşil Yıldız Nedir?

Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi, otellerin ve diğer turizm tesislerinin çevreye duyarlı birer işletme haline gelmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir. 

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir. Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri düşünülmektedir.

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir?

Yeşil yıldızı ilgili tebliğ’de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır?

Gerekli kriterleri sağlayarak Bakanlıkça yapılacak denetlemelerde uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı sağlanır.

Firmamızın verdiği yeşil yıldız belgelendirme hizmetinin amaç ve kapsamı ; Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesislerini kapsayan bir çevre yönetim bilincinin kurulmasına ve ilgili personelin eğitilmesine ağırlık verilmesi, uygulamaların takip edilerek desteklenmesi, gerekli düzeltme ve revizyonların da yapılmasını izlemek suretiyle belgelendirme denetimine hazır hale getirmek; otellerin Yeşil Yıldız Standartlarına kavuşması için Yeşil Yıldız politikası oluşturulması ve sistemin belgelendirilmesi aşamasına getirilmesi ve belgelendirilmesine esas süreç yönetimi için danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Yeşil Yıldızlı Otellere Elektrik Enerjisi Desteği!

6 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması hakkında Karar yayımlandı. Söz konusu Karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığından "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi" almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanması amaçlanmaktadır. Buna göre, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin hesabı; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar olacaktır. Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Yeşil Yıldız İle;

- Enerji teşvik ve desteklerinden yararlanılabilmesi sağlanır.

- İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, Su tasarrufunu, Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlar.

- Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,

- Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,

- Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,

- Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,

- Bakanlığımızın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.

Yeşil Yıldız Projeleri